Skip to main content

Download hier de HET deelauto gebruiksvoorwaarden.

Of lees ze hieronder:

Gebruiksvoorwaarden voor gebruik van de elektrische het deelauto’s
Deze gebruiksvoorwaarden van HET deelauto’s zijn van kracht sinds 24-12-2019.

Contact
HET staat voor Hilversumse Energie Transitie. Contactgegevens staan op: www.hetcooperatie.nl

Algemeen
Hier staan de gebruiksvoorwaarden vermeld voor het gebruik van de HET deelauto’s. Elke gebruiker van deze voertuigen stemt in met onderstaande bepalingen en verbindt zich eraan deze na te leven. Wijzigingen hierin worden kenbaar gemaakt aan gebruikers via hun e-mailadres.

Algemene verplichtingen
Gebruiker dient de auto zorgvuldig te behandelen en in dezelfde staat terug te brengen als waarin deze is verstrekt.

Rijden en toegang

Wie mag met de elektrische auto’s van HET deelauto rijden:
– Het gebruik van de voertuigen van HET deelauto is voorbehouden aan leden van HET.
Gebruiker dient zich als lid in te schrijven via www.hetcooperatie.nl/lidmaatschapsformulier.

– Daarnaast verstrekt gebruiker aan HET de volgende documenten:
-een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor HET deelauto;
-een kopie van identiteitskaart of paspoort;
-een kopie van een in Nederland geldig rijbewijs. (Een voorlopig rijbewijs wordt door HET in dit kader niet als een geldig rijbewijs gezien.)

– Gebruiker gaat middels het inschrijfformulier HET deelauto schriftelijk akkoord met het beschikbaar stellen van een eigen risico van € 300,- incl. BTW. Dit bedrag of een deel daarvan wordt bij schade via een incasso geïnd.
– Ten allen tijde mogen gebruikers geweigerd worden zonder opgaaf van reden.
– Voor gebruik volgt iedere gebruiker een instructie over het elektrisch rijden, laden en over de werking van het reserveringssysteem. Deze wordt gegeven door een lid van HET.

Toegang tot het online portaal:

Gemachtigde gebruikers ontvangen een login en wachtwoord om in te loggen op het online portaal. De login en het wachtwoord geven toegang tot de voertuigen, zijn strikt persoonlijk, mogen niet doorgegeven worden aan derden en moeten zorgvuldig en discreet bewaard worden door gebruiker.

Controle voertuig en start van de rit
– Bij aankomst bij de HET deelauto die gebruiker gereserveerd heeft, controleert gebruiker het voertuig op aanwezigheid van de laadpas, op schade en ongeregeldheden zoals vlekken. Ontdekte schade of ongeregeldheden worden direct aan HET deelauto doorgegeven, hetzij telefonisch, hetzij via het online portaal.
– Reeds gerapporteerde schade staat in de app bij de auto aangegeven en hoeft niet doorgegeven te worden. Bij twijfel dient gebruiker de schade door te geven.
– Na controle op schade en ongeregeldheden, start gebruiker zijn reservering door dit aan te geven in het online portaal. Vanaf nu is gebruiker verantwoordelijk voor het voertuig totdat de reservering afgesloten wordt.
– Gebruiker koppelt de auto af van de laadpaal en neemt de laadkabels mee in de auto indien het een laadpaal betreft waarvoor losse laadkabels nodig zijn.
– Indien gebruiker zonder opmerkingen het voertuig aanvaardt – dit betekent: zich toegang verschaft tot het voertuig en zich ermee verplaatst – is dit een bevestiging van de correcte staat van het voertuig en van het feit dat de uitrusting inclusief laadpas(sen) compleet is.

Tijdens de rit
– Wanneer gebruiker het voertuig tussentijds parkeert of achterlaat, dient hij de wagen af te sluiten via het portaal. De ramen dienen gesloten te zijn en de buitenspiegels ingeklapt.
– HET deelauto’s hebben één of meerdere laadpassen (eigendom van HET deelauto). Ze bevinden zich in het armleuning-opbergvak van de middenconsole. Hiermee kan gebruiker de HET deelauto opladen tijdens de rit.
– Gebruiker laadt het voertuig op conform de aan het laadstation geldende regels.

Einde van de rit
– Na gebruik plaatst gebruiker het voertuig terug op de locatie waar het thuishoort, zoals aangegeven op het portaal.
– Aan het einde van de rit koppelt gebruiker het voertuig aan de lader. Indien gebruiker het voertuig parkeert bij een laadpaal, dient het opladen van het voertuig altijd gestart te worden.
– Na gebruik laat gebruiker het voertuig in goede staat achter. De deuren van het voertuig worden gesloten en de reservering wordt beëindigd via het portaal. Na het op deze manier afsluiten van de rit, wordt het voertuig vrijgegeven voor gebruik door een volgende gebruiker.
– Indien gebruiker de ‘iets-vergeten-knop’ gebruikt, openen de deuren van de auto eenmalig, zodat hij zijn eigendommen uit de auto kan halen. Deze knop kan gebruikt worden door gebruiker tot het moment dat een nieuwe reservering start. Na gebruik van deze knop zorgt gebruiker altijd voor het opnieuw correct sluiten van de deuren met deze knop.

Beperkingen in het gebruik van de voertuigen
– De HET deelauto’s mogen gebruikt worden voor ritten in alle EU-landen. Buiten de EU-landen is gebruik niet toegestaan.
– De HET deelauto’s mogen niet gebruikt worden voor deelname aan tests, races, autosportmanifestaties of voor het vervoer van licht ontvlambare en andere gevaarlijke stoffen.
– Enige schade of letsel bij vervoer van zulke stoffen zal verhaald worden op gebruiker.
– HET deelauto’s mogen niet gebruikt worden in het kader van rijlessen.
– Er mag niet worden gerookt in de auto.
– Indien gebruiker huisdieren wenst te vervoeren, kan dit enkel na toestemming van HET deelauto, aan te vragen via: deelauto@hetcooperatie.nl
– Gebruiker mag het voertuig niet onderverhuren. Ook mag gebruiker geen anderen onder zijn/haar naam de auto laten besturen.
– Er mogen geen accessoires zoals dakdragers of andere vervoershulpmiddelen worden gebruikt.

Stopzetting/ opzegging lidmaatschap
– Deelname aan HET deelauto’s is voorbehouden aan HET-leden. Opzeggen van het lidmaatschap geschiedt conform de algemene richtlijnen en voorwaarden voor het HET-lidmaatschap.

Verkeersregels en -overtredingen
– Gebruiker dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.
– Gebruiker dient bij eventuele schade/ ongelukken direct contact op te nemen met HET.
– HET deelauto is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door gebruiker.
– Verkeersovertredingen worden verhaald op gebruiker. HET deelauto licht gebruikers zo snel mogelijk na ontvangst van de boete in.
– Gebruiker dient een verkeersboete per direct te voldoen.
– Gebruiker zal financiële schade geleden door te laat overmaken van een boete, niet verhalen op HET deelauto.
– Gebruiker zal zijn identiteit kenbaar maken aan de betreffende overheid volgens de instructies in de communicatie betreffende de verkeersovertreding.
– HET deelauto rekent per ontvangen verkeersovertreding en per ontvangen herinnering van de betreffende verkeersovertreding € 15,- aan administratieve kosten.

Verzekering
Alle voertuigen zijn conform de wettelijke voorschriften verzekerd voor:

– Wettelijke aansprakelijkheidsschade aan het voertuig
– Rechtsbijstand van de bestuurder
– Ongevallen inzittenden
– Lichamelijke schade aan de bestuurder
– Pechhulp Europa

– De verzekering heeft een eigen risico voor schade van € 300,- per schadegeval.  Dit wil zeggen dat in elk geval van schade veroorzaakt door handelen of nalatenschap van gebruiker, gebruiker het bedrag voor reparatie tot maximaal € 300,- zelf dient te betalen. Dit bedrag wordt per incasso geïnd.
– Gebruiker wordt tevens administratieve kosten aangerekend van € 15,- per schadegeval.
– HET stuurt voor deze bedragen een factuur naar gebruiker.
– Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw.

Verplichtingen bij schade en ongeval
– Gebruiker dient bij eventuele schade/ ongelukken direct contact op te nemen met HET via de contactgegevens in het portaal.
– Bij een ongeval met lichamelijk letsel moet gebruiker ook onmiddellijk de politie verwittigen.
– In geen geval mag gebruiker enige schuld aan het ongeval of gelijk welke andere aanspraak van de tegenpartij erkennen.
– Gebruiker dient het ‘Europees Aanrijdingsformulier’ (te vinden in het handschoenenkastje) in te vullen, zodat HET deelauto op rechtmatige wijze in staat wordt gesteld het benodigde af te handelen met de verzekeraar.
– Bij tekortkoming in de uitvoering van deze afspraken, heeft HET het recht om eventueel geleden schade te verhalen op gebruiker.

Lege batterij en pech onderweg
– Gebruiker wordt geacht bij het plannen van ritten rekening te houden met de batterijstatus van de betreffende HET deelauto. Hiertoe voorziet HET deelauto in laadpas(sen) die door gebruiker te gebruiken zijn voor het opladen van de batterij van het voertuig.
– In het geval dat gebruiker onverhoopt met een lege batterij stil komt te staan, wordt dit niet beschouwd als pech onderweg of schadegeval. Gebruiker kan in dit geval de helpdesk bellen, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in het portaal. De eventuele kosten van het weer rijdend krijgen van dit voertuig worden verhaald op gebruiker.
– Bij pech onderweg blijft gebruiker bij het voertuig aanwezig totdat hulp ter plaatse gekomen is. Als de auto weer rijdt, verwittigt gebruiker HET deelauto.
– Indien de wegenhulp het voertuig niet heeft kunnen repareren, dient gebruiker contact op te nemen met HET deelauto. Het voertuig wordt weggesleept naar de garage en gebruiker wordt naar huis gebracht. De eventuele kosten van deze hulp worden verhaald op gebruiker.

Privacy
– HET verwerkt persoonlijke gegevens voor het aanmaken van een online account, waarmee gebruiker zich toegang kan verschaffen tot de HET deelauto’s.
– HET bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens nodig zijn. Het persoonlijke account wordt verwijderd nadat deelname aan HET deelauto wordt opgezegd.
– Opzeggen van het account gebeurt schriftelijk via deelauto@hetcooperatie.nl.
– Na opzegging duurt het maximaal zes maanden voordat gegevens (inclusief back-ups) definitief verwijderd zijn.

– HET deelauto houdt de volgende gegevens bij per rit:

– Tijdstip van reserveren
– Tijdstip van starten van de rit
– Tijdstip van beëindigen van de rit
– Het afgelegd aantal kilometers per rit
– Verbruikte energie per rit

– Het door gebruiker afgelegde traject wordt door HET niet bijgehouden.
– HET kan de locatie van het betreffende voertuig bepalen in speciale gevallen, bijvoorbeeld wanneer gebruiker assistentie vraagt gedurende gedurende de rit.
– Indien HET een locatiebepaling doet van het betreffende voertuig, vraagt HET expliciet mondelinge toestemming aan gebruiker.
– HET deelt de gegevens van gebruikers niet met derden. Gebruiker heeft altijd recht op inzage in alle gegevens die HET van hem/haar bijhoudt.