Skip to main content

HET denkt graag mee met moderne, duurzame projectontwikkeling. Bij nieuwbouw kan deelmobiliteit direct meegepland worden. Met deelauto’s kan de parkeernorm omlaag, of zelfs naar nul. Het bespaarde geld en de bespaarde ruimte komen ten goede aan de bewoners. Dubbele winst dus, die het tempo van woningbouw kan versnellen. En we weten allemaal dat dat in de huidige krappe woningmarkt hard nodig is! Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Gooi en Eembode:

Makeltrent zoekt mogelijkheden met lokale energiecoöperatie HET
Deelauto’s als alternatief voor strikte parkeernorm op Havenstraat

De crux is en blijft het parkeren op eigen terrein. Om dat te ondervangen doet Makeltrent nu een nieuwe poging bij de gemeente om op de Havenstraat anders om te gaan met de parkeernorm. Samen met de Hilversumse Energie Transitie (HET) hoopt de ontwikkelaar het parkeerprobleem nu te kunnen tackelen met deelauto’s.

Begin november van het vorige jaar klom Raoul van de Wetering namens het Hilversumse bedrijf al eens in de pen richting het college van burgemeester en wethouders. De ontwikkelaar heeft nummer 49, het oude onderkomen van Atelier Buitengewoon, gekocht op deze zogeheten aanloopstraat. Daar komen vijf of zes woningen in. Een aantal is bedoeld voor starters en aantal valt in de categorie middelduur.

Transformatie van een winkelpand naar woningen is op zich geen probleem, alleen is de bottleneck de geldende parkeernorm. In 2017 heeft de gemeente nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Hierin staat dat het parkeren op eigen terrein moet gebeuren. Gezien de beperkte (openbare) ruimte op de Havenstraat is aan die eis voldoen schier onmogelijk.

Geen parkeervergunning

Dat was dan ook de reden dat Van de Wetering eind 2020 bij het college het verzoek heeft ingediend voor een pilot. De Hilversummer verzocht het college de parkeernorm los te laten. Voor de toekomstige bewoners zou dat betekenen dat zij niet hoeven te rekenen op een parkeerplek voor de deur en ook niet in aanmerking zouden kunnen komen voor een parkeervergunning. Dat zou dan notarieel moeten worden vastgelegd. Wie toch perse een plek voor zijn of haar auto zou willen hebben, zou een abonnement kunnen nemen in de Gooische Brink, de gemeentelijke parkeergarage die zo’n 200 meter van het pand af ligt.

Eind januari kwam het langverwachte antwoord. Hoewel de gemeente de problematiek herkent en erkent, moet Van de Wetering gewoon voldoen aan de geldende parkeernorm. “De gemeente is echter verplicht te toetsen aan het vigerend beleid. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie in 2021 zal de gemeente het parkeerbeleid ook updaten. Hierbij zal ook zeker de aandacht uitgaan naar de problematiek op de Havenstraat”, zo staat te lezen in dit schrijven.

Daarnaast blijkt het nu niet mogelijk om zelfstandige adressen zonder eigen parkeerplaats een vergunning op straat te weigeren. Dit is namelijk nog niet geborgd in het beleid, zo geeft de gemeente tegenover de Gooi en Eembode aan. “Indien een nieuwe bewoner het weigeren van een vergunning aanvecht, houdt de weigering juridisch geen stand. Het enkel notarieel vastleggen is helaas niet voldoende”, is de mededeling uit het raadhuis.

OV-knooppunten

De in januari ontvangen respons bevreemdt de ondernemer. Het huidige parkeerbeleid is niet te wijzigen en het is wachten totdat de mobiliteitsvisie is aangenomen. Van de Wetering wijst op een aantal zaken. Zo heeft de gemeente eind 2020 zelf besloten rondom de drie stations (OV-knooppunten) de parkeernorm te verlagen. Daar komt bij dat in de door toenmalig wethouder Wimar Jaeger en Hilversumse stakeholders opgestelde Agenda Economie en Media in diverse straten, zoals de Havenstraat, nieuw perspectief nodig is. Dat houdt onder meer in het uitfaseren van de detailhandel en transformatie van winkelpanden naar woningbouw mogelijk maken. Ondernemers/ontwikkelaars die met een goed plan komen, moeten daarbij geholpen worden.

In een reactie op vragen van deze krant geeft de gemeente aan dat er wel degelijk maatwerk te leveren is. Van de Wetering is meer dan welkom om een vooronderzoek in te dienen. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente in hoeverre maatwerk mogelijk is. De ondernemer is hiervan op de hoogte maar zegt dat dit een heel lang en onzeker traject kan zijn. Tevens realiseert hij zich dat hij een parkeerproduct aanvraagt, dat geen onderdeel is van de huidige ‘parkeerwinkel’. “Dan is een vooronderzoek voor mij nutteloos.”

Kleine reparaties

Wat de gemeente betreft, zit de deur nu zeker niet potdicht totdat de mobiliteitsvisie 2040 is vastgesteld. Op korte termijn gaat Hilversum beoordelen of ‘kleinere reparaties in het vigerende parkeerbeleid’ kunnen. Dat zou kansen kunnen bieden voor bijvoorbeeld het niet toepassen voor parkeren op eigen terrein. Van belang is dat dit juridisch goed is dichtgetimmerd. Met die ‘kleine reparaties’ in het beleid  is het wellicht mogelijk om juridisch vast te kunnen leggen dat bewoners van bepaalde adressen geen parkeerproduct kunnen aanvragen en verkrijgen in de openbare ruimte. Maar dat moet dus nog blijken.

Ondanks de nee op het eerste voorstel laat Van de Wetering zich niet uit het veld slaan. Sowieso wil de ondernemer niet een heel jaar wachten voordat hij aan de slag kan. Tevens zijn er op het gebied van mobiliteit alternatieven te bedenken. Daarom heeft hij contact opgenomen met de lokale energiecoöperatie HET. Deze heeft op meerdere plekken in Hilversum al deelauto’s staan – van Nissan Leafs tot zelfs een Tesla. Samen hopen zij met deelauto’s een goede oplossing aan te bieden voor de problematiek op de Havenstraat.

City Deal

Namens HET bevestigt Jeroen Pool dat er contact is geweest met Van de Wetering over de situatie op de Havenstraat. Hij benadrukt dat het een pril contact is, maar dat beide partijen op dezelfde manier tegen de problematiek aankijken. De energiecoöperatie wil graag helpen. Tevens stelt Pool dat hij de zogeheten City Deal Elektrische Deelmobiliteit meerdere malen heeft aangekaart bij wethouder Annette Wolthers van Bereikbaarheid en Verkeer. Via dit vraagstuk zou hij deze overeenkomst, die woningbouwprojecten koppelt aan elektrische deelauto’s, opnieuw onder de aandacht willen brengen in Hilversum.

Speciale aandacht is er voor deelmobiliteit bij nieuw- en/of herbouwontwikkelingen, merkt de gemeente op. “We staan positief tegenover het realiseren van deelauto’s”, is te lezen in de gemeentelijke respons. “Deelauto’s kunnen een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de parkeerdruk in een wijk. We zien het aantal deelauto’s en het gebruik daarvan de afgelopen jaren groeien. Wij faciliteren deze autonome groei in de wijken. Momenteel kunnen wij nog niet juridisch borgen dat de volledige parkeereis van een ontwikkeling wordt vervangen door een deelauto. Immers, kunnen noch wij noch de ontwikkelaar de nieuwe bewoners verplichten gebruik te maken van de deelauto”, klinkt het tot slot.

Lees het artikel in de Gooi en Eembode
Beeld: Havenstraat 49; het oude onderkomen van Atelier Buitengewoon. Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché