Skip to main content
Tag

RES Hilversum energiecoöperatie HET HilverZon

28 april – Infosessie Energie-opwek in Gooi en Vechtstreek: RES 1.0

By Uncategorized

De RES staat voor de Regionale Energie Strategie. Je kunt je laten informeren over de RES 1.0 in Noord-Holland Zuid via een online informatiesessie op 28 april. Lees hier meer en denk met ons mee!

Verdeeld over Nederland zijn dertig regio’s met zo’n strategie bezig. Hierin staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Hilversum valt onder de regio Noord-Holland Zuid, en vormt met Gooi en Vechtstreek een subregio daarbinnen.

In  de RES wordt een uitwerking gemaakt van het nationale Klimaatakkoord. Die RES gaat maatregelen omvatten om in Nederland tot in totaal  35 Terawattuur (TWh) schone elektriciteitsopwekking te komen. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio.

Vanaf 2019 is gewerkt aan een concept-RES. Voor Hilversum is die in juni 2020 besproken in de gemeenteraad, wat leidde tot een zogenaamde zienswijze vanuit de gemeente – en vanuit talloze andere partijen. HET heeft daar destijds over ingesproken. Al die zienswijzen zijn nu verwerkt en opgenomen in de RES 1.0. Die wordt weer breed besproken.

Op zoek naar nieuwe opwekkansen
Van de oorspronkelijke tien zoekgebieden in de concept-RES Gooi- en Vechtstreek zijn er negen afgevallen, terwijl er maar één nieuwe is bijgekomen. Het verkennen van nieuwe opweklocaties is dus nodig. Dit wordt ondersteund vanuit de Lokale Participatiecoalitie. HET draagt graag bij met het zoeken naar en ontwikkelen van goede locaties voor zonne-energie (en wellicht toch kleinschalige wind) gevonden worden. Lees bijvoorbeeld over het Masterplan Zonnesnelweg van actief HET-lid Ron Spuijbroek. En in Kerkelanden is HET bezig met het ontwerp van een zonneparkeerplaats; een van de  opties die in de RES voor Gooi en Vechtstreek als kansrijk worden gezien. Want we moeten ook in het Gooi bijdragen aan de opwektaakstelling duurzame energie, om de klimaatverandering af te remmen. Heb jij daar ook ideeën voor? Laat ons dat weten.

Meer weten? Of je mening geven?
-Sluit aan bij de informatiesessie op 28 april, van 20:00-21:00 uur
-Laat je mening weten via info@hetcooperatie.nl
-Lees meer in dit artikel, met onderaan enkele informatieve links.

HilverZon en HET: Verdieping Regionale Energie Strategie is nodig

By Uncategorized

Hilversumse energiecoöperaties verenigen zich voor vervolg Regionale Energie Strategie

Hilversum, 24 juni 2020 – De Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon vragen donderdagavond 25 juni aan de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en Wethouders om de voorgestelde zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in Gooi- en Vechtstreek verder te onderzoeken. Dat levert een verdieping op van de Concept-RES 1.0; ofwel de nu voorliggende eerste uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

John Dietz, voorzitter van HilverZon en Jeroen Pool, coördinator van HET, scharen zich pal achter het voorstel van B&W om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen voor 2030. HET en HilverZon bieden aan om 10.000 zonnepanelen te plaatsen voor eind 2021 en 100.000 in 2025. Daar zijn ze als ervaren experts zeker toe in staat. Pool: ‘Maar dan is het wel noodzakelijk dat de gemeente haar stimulerende en faciliterende rol hierin pakt. Dit is vooral nodig om dakeigenaren over de streep te trekken.’

Dietz en Pool zijn echter verbaasd over de snelle reactie van het college op de bezwaren tegen het ‘zoekgebied’ bij de A27 (afslag 33 Hilversum). Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen een windmolen op deze plek. Dietz: ‘We zijn blij dat er nu een Concept-RES ligt. Maar dat het college hierover zó snel een mening geeft, is te vroeg.’ De coöperaties pleiten voor een zorgvuldige, gezamenlijke verdieping van de voorgestelde tien zoekgebieden, waarvan er vier dicht rondom Hilversum liggen. Hierbij kan het college de ideeën voor locaties van de RES-Adviesraad van Hilversumse burgers gebruiken.

Zon en wind
HET en HilverZon geven aan dat naast zonenergie ook windenergie nodig is. Pool: ‘Wind is ook nodig om de klimaatdoelen te behalen. Mensen veronderstellen dat het altijd om windmolens van 200 meter gaat, maar er zijn ook veel kleinere windmolens waarmee veel energie opgewekt kan worden. Een kleine windmolen van 3 MW levert ongeveer hetzelfde op als 10.000 zonnepanelen. Zo’n zonnepark zou al snel vier voetbalvelden in beslag nemen. Ook zijn wind en zon beide nodig om over het hele jaar een evenwichtige duurzame energieopwekking te realiseren. De stroomproductie van windturbines en zonnepanelen vullen elkaar goed aan in de tijd.’

De energiecoöperaties willen dat verder gezocht wordt naar oplossingen waar de natuur en de economie écht mee geholpen zijn. Dietz: ‘Klimaatverandering is alom erkend als de grootste bedreiging voor onze natuur, landbouw en economie. Extreme droogte kost miljarden. En bovendien: We moeten nú alles op alles zetten om te voorkomen dat er straks überhaupt geen natuur of landbouw meer mogelijk is, want dáár hebben we het over.’

Pool: ‘Er kan bijvoorbeeld ook gezocht worden naar minder productieve landbouwgrond om zonneparken te plaatsen. Daarnaast pleiten we voor zonneparkeerplaatsen. Hiermee combineer je zonne-opwek met het stimuleren van elektrisch rijden.’

Draagvlak
HET en HilverZon participeren in de Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEI-NH). De VEI-NH heeft een RES-manifest opgesteld. Dit RES-manifest bevat tien randvoorwaarden waaraan volgens de VEI-NH moet worden voldaan om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke, zorgvuldige, participatieve en -daarmee- succesvolle manier vorm te geven. Een van de punten gaat erover dat als duurzame energieprojecten deels eigendom worden van omwonenden en lokale bedrijven, opbrengsten in de gemeenschap blijven en het draagvlak wordt vergroot. HET en HilverZon zijn in gesprek met verschillende partijen om een Participatiecoalitie Hilversum te vormen. Daarmee kunnen ze breed gedragen stappen zetten om de RES-conceptplannen tot uitvoering te brengen.

Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES 

Beeld: eigenaar Bouk Slockers van Santbergen op het zonnedak